Risico-inventarisatie & -evaluatie

Overzicht

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat er nooit iets gebeurt kan niemand garanderen.

Maar je kan er als werkgever wel alles aan doen om dit te voorkomen.

Om onze uitzendkrachten veilig en gezond bij u te laten werken, gaan wij op zoek naar kandidaten met de benodigde ervaring en kwalificaties. Daarnaast informeren wij onze uitzendkrachten voor de start van de werkzaamheden over de vereiste kwalificaties. Ook worden onze uitzendkrachten geïnformeerd over de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Deze informatie vragen wij op bij onze opdrachtgevers. Hiervoor zijn een reeks handige arbochecklists gemaakt. Zo kunt u ervan op aan dat diploma’s altijd worden gecontroleerd, certificaten worden opgevraagd en dat alles is besproken. Maar er is natuurlijk meer dan een arbochecklist en controle op diploma’s en ervaring.
Daarom is er een RI&E in het leven geroepen, en daar is veel om te doen.

Algemene informatie RI&E.

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid. Ieder bedrijf met personeel is bovendien verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen en hem/haar de mogelijkheid te bieden om de RI&E uit te voeren. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de eigenaar de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren.

Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming.

Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E en een PvA te maken en uit te voeren. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wat moet er volgens de Arbowet minimaal in een RI&E staan?

 • een beschrijving van de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt;
 • een beschrijving van de gevaren en de risico beperkende maatregelen;
 • een beschrijving van de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (bijvoorbeeld jongeren of zwangere vrouwen);
 • een beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om de risico’s te beperken en de samenhang daartussen, inclusief de termijn waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd (= Plan van Aanpak);
 • een beschrijving van hoe de werknemers in contact kunnen komen met preventiemedewerkers, arbodeskundigen en/of de arbodienst.

Wat staat er in het Plan van Aanpak?

In een PvA moet altijd – per vestiging – duidelijk staan:

 • welke maatregelen je gaat nemen naar aanleiding van de geconstateerde risico’s;
 • op welke wijze je de maatregelen gaat uitvoeren;
 • welke middelen hiervoor nodig en beschikbaar zijn;
 • wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;
 • de einddatum waarop de maatregelen moeten zijn gerealiseerd;
 • op welke manier en op welk tijdstip gerapporteerd wordt over de voortgang;
 • op welke manier en op welk tijdstip je de voortgang gaat evalueren.
 • Zoals u ziet is een plan van aanpak een aardige klus maar het  kan een nuttig hulpmiddel zijn bij de verbetering van de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf.

Bron: NBBU

 

 

 

 

 

WhatsApp: 033 - 711 0600