Kies een vestiging:

Privacyverklaring

Hieronder leest u hoe Kei Uitzendbureau omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, omdat Kei Uitzendbureau ervan overtuigd is dat de persoonlijke levenssfeer van zijn kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van zijn andere relaties en bezoekers van de website van groot belang is.

Kei Uitzendbureau

Kei Uitzendbureau is gevestigd te Amersfoort, Leusderweg 10, postcode 3817KA en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie en cookies

Kei Uitzendbureau maakt gebruik van cookies en websitestatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gegevens invult of achterlaat op onze website, dan verzamelen wij vanaf dat moment deze gegevens. Dit doen wij ook wanneer u zich inschrijft op een van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacaturealert)
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruikgemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 10. subsidies, premiekortingen, e.d. aan te vragen
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 1. naw-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 2. geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 3. curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 4. gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 5. gegevens over beschikbaarheid en verlof
 6. andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 7. pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Kei Uitzendbureau kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 1. nationaliteit, burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs, werkvergunning
 2. overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Kei Uitzendbureau legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp'ers) delen?

Kei Uitzendbureau BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Kei Uitzendbureau BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Kei Uitzendbureau. Dan hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Kei Uitzendbureau heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na inschrijfdatum indien u niet voor Kei Uitzendbureau heeft gewerkt. U krijgt na twee jaar een mail van Kei Uitzendbureau met de vraag of u bij ons ingeschreven wilt blijven staan of dat wij uw gegevens moeten verwijderen.

U ontvangt een mail van Kei Uitzendbureau waarbij u een keuze kunt maken uit drie opties:

1 Gegevens bewaren op zoek naar een baan

2 Gegevens bewaren op dit moment niet actief op zoek naar een baan

3 Gegevens verwijderen

Bij geen terugkoppeling op deze mail zullen wij uw persoonsgegevens automatisch verwijderen.

Wanneer u nooit voor ons heeft gewerkt, kunt u te allen tijde vragen om verwijderd te worden uit ons bestand. Dit kan door een mail te sturen naar administratie@keiuitzendbureau.nl waarin u dit aangeeft.

U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Kei Uitzendbureau. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving, alleen onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Kei Uitzendbureau werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Kei Uitzendbureau. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar Kei Uitzendbureau. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Kei Uitzendbureau. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Kei Uitzendbureau onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Kei Uitzendbureau verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen voor (1) het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) het onderhouden van een zakelijke relatie en (3) het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Kei Uitzendbureau kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevensbewerkers) die namens Kei Uitzendbureau diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Kei Uitzendbureau hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Kei Uitzendbureau heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp'ers en zakelijke relaties:

U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Kei Uitzendbureau.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Kei Uitzendbureau.

Beveiliging

Kei Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Kei Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Kei Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoed) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Kei Uitzendbureau, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@keiuitzendbureau.nl.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit formulier.

Wijzigingen

Kei Uitzendbureau kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Kei Uitzendbureau. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Meld je aan voor de
Vacature alert